Algemene voorwaarden en privacy

 • De therapeute verplicht zich informatie betreffende de behandeling verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling 
 • De cliënt verplicht zich een de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 
 • De cliënt verplicht zich om op het intakeformulier relevante informatie aan de therapeute te verstrekken. 
 • Uw privacy: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling nood-zakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroeps-geheim). U heeft als cliënt recht tot inzage in het eigen dossier. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 
 • Privacy op de zorgnota: op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit betreft uw naam, adres en woonplaats uw geboortedatum, de datum van de behandeling een omschrijving van de behandeling en de kosten van de sessie. 
 • De therapeute mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 
 • De therapeute verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. 
 • Als de cliënt minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders door het invullen en ondertekenen van een behandelingsovereenkomst. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling. Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de cliënt zelf.
 • De therapeute is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten onder lidnr. 04006 en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat de therapeute voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn of haar ziektekostenverzekeraar en dient zelf te informeren of de ziektekostenverzekeraar de consulten vergoedt. Daarbij kan de cliënt kan vermelden dat de therapeute is aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten) onder lidnummer 04006 en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer: 403214R. De therapeute is niet aansprakelijk wanneer een ziektekostenverzekeraar de bedragen niet uitkeert. 
 • Na het consult ontvangt de cliënt een factuur per post via het bedrijf FAMED. Omdat de therapeute in de praktijk liever met de begeleiding van cliënten dan met de financiële admini-stratie bezig is, heeft zij alle vorderingen op debiteuren aan dit bedrijf overgedragen. De betalingstermijn bedraagt 1 maand. Meer informatie over de werkwijze van FAMED kunt u vinden op www.famed.nl. De huidige tarieven van de praktijk staan vermeld op deze website op de pagina “Tarief en vergoeding”. 
 • Indien de betalingen niet op tijd worden voldaan, zal de praktijk de inning van de openstaande bedragen overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau zal de wettelijke rente en de incassokosten in rekening brengen bij de cliënt. De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing: http://medicas.net/betalingsvoorwaarden 
 • Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de factuur worden ingediend bij de praktijk. Vragen en/of reclames ten aanzien van facturen welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de cliënt niet op. 
 • Klachtenprocedure: De praktijk voor Persoonlijke begeleiding & Coaching is ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (S.C.A.G.) onder registratienummer 10137. De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht. Website: https://www.scag.nl/. Contactinformatie: SCAG, Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht, Tel: 085-9022863 email: info@scag.nl
 • De eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van toepassing. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van de eenmanszaak tegen beroepsaansprakelijkheid. 
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door de eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching en zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt toegezonden per mail.                                   

  Versie 22-6-2018