Algemene voorwaarden en privacy

 

·       De therapeute verplicht zich informatie betreffende de behandeling verstrekken aan de cliënt in 
        alle fasen van de behandeling

·       De cliënt verplicht zich een de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders 
        zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

·       De cliënt verplicht zich om op het intakeformulier relevante informatie aan de therapeute te 
        verstrekken. 

·       Uw privacy: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende 
        therapeut,  een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw 
        dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde 
        onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw 
        behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een 
        andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te 
        waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en 
        medische gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als 
        uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een 
        wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). U heeft als cliënt recht tot inzage in het eigen 
        dossier. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

        - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 
          verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
        - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
        - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, 
       zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.  Als ik vanwege een andere reden 
       gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming 
       vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst 
       wordt vereist 15 jaar bewaard. 

·      Privacy op de zorgnota: op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverze-
       keraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit betreft uw 
       naam, adres en woonplaats uw geboortedatum, de datum van de behandeling een omschrijving 
       van de behandeling en de kosten van de sessie. 

·      De therapeute mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

·      De therapeute verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een
       arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

·      Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien             de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze 
       eenzijdig beëindigen.

·      Als de cliënt minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide 
       gezaghebbende ouders door het invullen en ondertekenen van een behandelingsovereenkomst. 
       Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. 
       Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te 
       starten met een behandeling.

·      Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij 
       het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de cliënt zelf. 

·     De therapeute is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten onder 
      lidnr. 04006 en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. 
      Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat de therapeute voldoet aan 
      de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie. 

·     De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn of haar ziekte-
      kostenverzekeraar en dient zelf te informeren of de ziektekostenverzekeraar de consulten vergoedt. 
      Daarbij kan de cliënt kan vermelden dat de therapeute is aangesloten bij de NBVH (Nederlandse 
      Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten) onder lidnummer 04006 en de RBCZ (Register 
      Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer: 403214R. De therapeute is niet 
      aansprakelijk wanneer een ziektekostenverzekeraar de bedragen niet uitkeert.

·     Na het consult ontvangt de cliënt een factuur per post via het bedrijf FAMED. Omdat de therapeute 
      in de praktijk liever met de begeleiding van cliënten dan met de financiële administratie bezig is, 
      heeft zij alle vorderingen op debiteuren aan dit bedrijf overgedragen. De beta-lingstermijn bedraagt 
     1 maand. Meer informatie over de werkwijze van FAMED kunt u vinden op www.famed.nl. De 
     huidige tarieven van de praktijk staan vermeld op deze website op de pagina “Tarieven”.

·    Indien de betalingen niet op tijd worden voldaan, zal de praktijk de inning van de openstaande
     bedragen overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau zal de wettelijke rente en de
     incassokosten in rekening brengen bij de cliënt. De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van
     toepassing: http://medicas.net/betalingsvoorwaarden

·    Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden 
     genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de 
     factuur worden ingediend bij de praktijk. Vragen en/of reclames ten aanzien van facturen welke zijn 
     ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. 
     Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of 
     reclames schorten de betalingsverplichtingen van de cliënt niet op.

·   Klachtenprocedure: De praktijk voor Persoonlijke begeleiding & Coaching is ingeschreven in het
    register van de Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (S.C.A.G.) onder
    registratienummer 10137. De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) is
    een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg
    samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken
    (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.       
    Website: https://www.scag.nl/. Contactinformatie: SCAG, Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht,
    Tel: 085-9022863 email: info@scag.nl 

·   De eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching is de enige opdrachtnemer van 
    alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van toepassing. De gezamenlijke aansprakelijkheid 
    van de eenmanszaak is beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van de 
    eenmanszaak tegen beroepsaansprakelijkheid.


·   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten 
    verricht door de eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching en zijn vooraf-
    gaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt toegezonden per mail.                                     

Privacy website
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.