Algemene voorwaarden en privacybeleid

 

·       De therapeute verplicht zich informatie betreffende de behandeling verstrekken 
        aan de cliënt in alle fasen van de behandeling

·       De cliënt verplicht zich een de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af 
        te zeggen, anders zullen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening            
        worden gebracht.

·       De cliënt verplicht zich om op het intakeformulier relevante informatie aan de 
        therapeute te verstrekken. 

·       Uw privacy: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw 
        behandelende therapeut,  een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht 
        opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw 
        gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en 
        behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw 
        behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb 
        opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn 
        uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
        zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor        
        zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
        Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw 
        dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). U heeft 
        als cliënt recht tot inzage in het eigen dossier. De gegevens uit uw dossier 
        kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:  
        - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is 
          afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen 
          met uw expliciete toestemming. 
        - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
        - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 
       administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.  Als ik 
       vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u 
       eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het 
       cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt 
       vereist 15 jaar bewaard. 

·      Privacy op de zorgnota: op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die 
       door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren    
       bij uw zorgverzekeraar. Dit betreft uw naam, adres en woonplaats, uw 
       geboortedatum, de datum van de behandeling een omschrijving van de 
       behandeling en de kosten van de sessie. 

·      De therapeute mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde 
       (be-)handelingen verrichten.  De therapeute verplicht zich de cliënt correct 
       door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een arts, indien zijn 
       behandeling niet geëigend en/of toereikend is.


·      Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden 
       geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op 
       prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

·      Als de cliënt minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden 
       verleend door beide gezaghebbende ouders door het invullen en ondertekenen 
       van een behandelingsovereenkomst. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is 
       een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor 
       kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te 
       starten met een behandeling.

·      Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen 
       tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de cliënt 
       zelf. 

·     De therapeute is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
      Hypnotherapeuten onder lidnummer 04006 en ontvangt ieder jaar een licentie 
      welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks 
      door de NBVH verstrekt en garandeert dat de therapeute voldoet aan de 
      benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie. 

·     De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn of 
      haar zorgverzekeraar en dient zelf te informeren of de zorgverzekeraar de 
      consulten vergoedt. Daarbij kan de cliënt kan vermelden dat de therapeute is
      aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor 
      Hypnotherapeuten) onder lidnummer 04006 en de RBCZ (Register 
      Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer: 403214R.  
      De therapeute is niet aansprakelijk wanneer een ziektekostenverzekeraar de 
      bedragen niet uitkeert.

·     Na het consult ontvangt de cliënt een digitale nota per email via het bedrijf 
      FAMED. De betalingstermijn bedraagt 1 maand. Meer informatie over de 
      werkwijze van FAMED kunt u vinden op www.famed.nl. De huidige tarieven van 
      de praktijk staan vermeld op deze website op de pagina “Tarieven”.

·    Indien de betalingen niet op tijd worden voldaan, zal de praktijk de inning van de
     openstaande bedragen overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau
     zal de wettelijke rente en de incassokosten in rekening brengen bij de cliënt. De
     betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing:
     http://medicas.net/betalingsvoorwaarden

·    Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in 
     behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 
     15 dagen na dagtekening van de factuur worden ingediend bij de praktijk. Vragen 
     en/of reclames ten aanzien van facturen welke zijn ingediend na de eerder 
     genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. 
     Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand 
     aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de 
     cliënt niet op.

·   Klachtenprocedure: De praktijk voor Persoonlijke begeleiding & Coaching is
    ingeschreven in het register van de Stichting Complementaire en Alternatieve
    geneeswijzen (S.C.A.G.) onder registratienummer 10137. De Stichting
    Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) is een onafhankelijke
    stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg
    samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor
    Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en
    Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht. Website: https://www.scag.nl/.
    Contactinformatie: SCAG, Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht, Tel: 085-9022863
    Email: info@scag.nl 

·   De eenmanszaak Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding & Coaching is de enige 
    opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van 
    toepassing. De gezamenlijke aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt 
    tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van de eenmanszaak tegen 
    beroepsaansprakelijkheid.

·   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en 
    behandelingsovereenkomsten verricht door de eenmanszaak Praktijk voor 
    Persoonlijke Begeleiding & Coaching en zijn voorafgaand aan de behandeling, 
    levering en/of dienst via een link naar deze pagina aan de cliënt toegezonden per 
    mail.                                     

Privacy website
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.